در حال بارگذاری ...

به تصریح نویسنده در مقدمه، ویژگی های مثبت کتاب: روان بودن، اسیر مصلحت اندیشی های حقیقت سوز نبودن، ورود به موضوعات و چالش های اجتماعی، اسیر قافیه و دستور زبان نبودن و تناسب بیشتر داشتن با زبان وفهم عامیانه است.بعد از این که کتاب چالش های کنونی ایران از نویسنده بسیار مورد اقبال واستقبال قرار گرفت ایشان کتاب رنسانی دیگر را تقدیم خوانندگان نمود.

حجة السلام  مهدی طالعی

 

این کتاب پرهیجان و پر اندیشه سه بخش دارد که در دو بخش اول به مباحث حزب و توسعه سیاسی،طبقه بندی روشنفکران در ایران ،وضعیت تفکر، چالش ها ومناقشات فرهنگی در ایران مثل جهانی شدن و شرایط فرهنگی و اقتصادی می پردازد. ولی در بخش سوم به صورت جدی به بحث انقلاب اسلامی وچالش های فرهنگی آن وارد می شود، مباحث این فصل عبارتند از: اهداف انقلاب و دستاوردها و چالش های آن، بحث دخالت دولت در امور دینی، مدیریت فرهنگی و بحث جوان وهویت ، و آخرین مبحث را به آسیب شناسی دانشگاه اختصاص می دهد.
این فصل با عنوان" رنسانسی دیگر"،تقریبا 110 صفحه و بسیار بسیار متنوع، عمیق،جذاب و روان است. مشتاقان فصل سوم برای ادامه مطالعات این فصل می توانند به فصل دوم کتاب" گفتارهای انتقادی" از همین نویسنده با عنوان انقلاب صدرایی و هم چنین به مباحث"آسیب شناسی انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی رنسانسی دیگر" در کتاب دیگر نویسنده به نام" انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن" مراجعه کنند. 
نظرات کاربران