در حال بارگذاری ...

برای کسانی که به مسائل جهان اسلام توجه دارند، بررسی فرقه های پدیدآمده در بین مسلمانان دارای اهمیت است. یکی از این فرقه ها، جریان وهابیت است که امروزه به درخت اختلافی بین مسلمانان تبدیل شده است. آشنایی با سرچشمه و زمینه های اجتماعی و فکری، سیر ادامه

برای کسانی که به مسائل جهان اسلام توجه دارند، بررسی فرقه های پدیدآمده در بین مسلمانان دارای اهمیت است. یکی از این فرقه ها، جریان وهابیت است که امروزه به درخت اختلافی بین مسلمانان تبدیل شده است. آشنایی با سرچشمه و زمینه های اجتماعی و فکری، سیر ادامه حیات و گسترش این جریان، تاثیرات آن بر حوادث و متفکران جامعه اسلامی و همچنین چگونگی بهره بری استعمارگران از آن در زمینه پیشبرد اهداف خود، در شناخت این پدیده ها بسیار راهگشاست. 
در اولین اردوی آموزشی«اتحادیه بین المللی امت واحده»، نشستی درباره همین موضوع با حضور دکتر یعقوب توکلی برگزار شد. توکلی که کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل و دارای تحصیلات حوزوی است، پژوهش بسیاری در زمینه های گوناگون انجام داده است. همچنین سابقه تدریس در دانشگاه های شاهد، شهید بهشتی، سوره و فعالیت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس در کارنامه او به چشم می خورد. جزوه زیر حاصل انتقال معلومات و تجربه ایشان در جلسه یاد شده است. 
نظرات کاربران