در حال بارگذاری ...

چرا وحدت؟ وحدت درکجا؟ اصول مذهبی چه می شود؟ سُنّی شویم؟ اهل بیت «ع» چه می گویند؟ چه کسی تقریبی است و چه کسی نیست؟ حرف حساب کسانی که دم از وحدت می زنند چیست؟!

حرف و حدیث درباره موضوع وحدت زیاد است. عده ای در اصل آن مشکل دارند. بعضی دیگر تعاریف مختلفی از وحدت دارند. دیگرانی مصادیق وحدت را چیزهایی می دانند که عده ای دیگر بدان معتقد نیستند.

ابهامات در موضوع وحدت زیاد است. سرشار از سوال هستیم. چرا وحدت؟ وحدت درکجا؟ اصول مذهبی چه می شود؟ سُنّی شویم؟ اهل بیت «ع» چه می گویند؟ چه کسی تقریبی است و چه کسی نیست؟ اصلا حرف حساب کسانی که  وحدت وحدت می کنند چیست؟!
این سوالات و بسیاری سوالات دیگر، نشریه الکترونیکی اخوت را برآن داشت که جزواتی که در زمینه وحدت تولید شده را در قالب یک پرونده گردآوردی کند.
در این پرونده می خوانیم:
 

وحدت اجتماعی در قرآن 

    
نظرات کاربران