در حال بارگذاری ...

اشغال نظامی عراق در سال 2003 یک نقطه تحول در منطقه بود که اهمیت آن با تحولاتی چون انقلاب اسلامی در ایران و جنگ عراق و کویت در سال های 1979 و 1991 از نظر بر هم زدن نظم سابق و ایجاد شکل جدید روابط سیاسی میان کشورهای خاورمیانه و به طور ویژه حوزه خلیج فارس قابل قیاس است.

نشریه الکترونیک اخوت پرونده ای را به این موضوع اختصاص داده است، با عناوینی چون:

ناامنی در عراق برای تمدید حضور بیگانگان

 
 

 
نظرات کاربران