در حال بارگذاری ...

متاسفانه بعضا مشاهده می شود که عده ای ناآگاه و یا مغرض سعی دارند اهل سنت را مخالف اهل بیت معرفی کرده تا از این طریق بدنه شیعیان را نسبت به اهل سنت بدبین کنند.

حبّ و ارادت به اهل بیت «ع» از مشترکات تمام فرق اسلامی است. در این میان حضرت علی «ع» به عنوان یکی از خلفای چهارگانه اهل سنت و امام اول شیعیان جایگاهی ویژه دارد. متاسفانه بعضا مشاهده می شود که عده ای ناآگاه و یا مغرض سعی دارند اهل سنت را مخالف اهل بیت معرفی کرده تا از این طریق بدنه شیعیان را نسبت به اهل سنت بدبین کنند. لذا نشریه الکترونیکی اخوت در جهت معرفی صحیح عقاید فرق اسلامی و تبیین اشتراکات آنها، پرونده ای درباره جایگاه حضرت علی «ع» نزد اهل سنت تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:
نظرات کاربران