در حال بارگذاری ...

یوم النکبه یا روز نکبت، اصطلاحی است که اشاره به جنگ اسرائیل و فلسطین در سال 1948 دارد که در نتیجة آن، هزاران فلسطینی به اجبار ترک وطن کردند و آوارة سرزمین های دیگر شدند. به عبارت دیگر، اشاره به روز نکبتی دارد که در آن روز، دولت جعلی اسرائیل پایه گذاری شد.
نظرات کاربران