در حال بارگذاری ...

امروز در دنیاى اسلام براى اینکه دستگاه هاى استکبارى به هدفهاى استکبارى خودشان برسند، براى اینکه مشکلات خودشان را پوشیده و مخفى نگه دارند، در میان مسلمانان اختلاف ایجاد میکنند؛ شیعه هراسى به وجود مى آورند، ایران هراسى به وجود مى آورند، براى اینکه رژیم غاصب صهیونیستى را محفوظ نگه دارند

 «امروز در دنیا دشمنانى به صورت علنى با اسلام مقابله میکنند؛ مقابله ى آنها در درجه ى اوّل با ایجاد اختلاف است. عمیق ترین اختلافها و خطرناک ترین اختلافها، اختلافهاى عقیدتى و ایمانى است. امروز در دنیا، تحریکات ایمانى و عقیدتى براى به جان هم انداختن مسلمانان، به وسیله ى دستهاى استکبارى انجام میگیرد. یک عدّه اى، عدّه اى را تکفیر میکنند؛ عدّه اى علیه عدّه ى دیگرى شمشیر میکشند؛ برادران به جاى همکارى با یکدیگر و گذاشتن دست در دست یکدیگر، علیه برادران دست در دست دشمنان میگذارند! جنگ شیعه و سنّى به راه مى اندازند و تحریکات قومى و طائفى را لحظه به لحظه افزایش میدهند؛ [البتّه] دستهایى که این کارها را میکنند، دستهاى شناخته شده اى هستند... 
امروز در دنیاى اسلام براى اینکه دستگاه هاى استکبارى به هدفهاى استکبارى خودشان برسند، براى اینکه مشکلات خودشان را پوشیده و مخفى نگه دارند، در میان مسلمانان اختلاف ایجاد میکنند؛ شیعه هراسى به وجود مى آورند، ایران هراسى به وجود مى آورند، براى اینکه رژیم غاصب صهیونیستى را محفوظ نگه دارند، براى اینکه تضادهایى که سیاستهاى استکبارى را در این منطقه به شکست کشانده است، به نحوى حل کنند؛ راه آن را در این مى بینند که بین مسلمانها اختلاف بیندازند. خب، این را باید دید، این را باید فهمید؛ انتظار از زبدگان این است، انتظار از نخبگان این است… 
 
دنیاى اسلام امروز احتیاج دارد به شناختن حقیقى جبهه ى دشمن امّت اسلامى؛ دشمنانمان را بشناسیم، دوستانمان را بشناسیم. گاهى دیده شده است که مجموعه اى از ما مسلمانها با دشمنان خودمان همدست شدیم براى زدن دوستان خود، براى زدن برادران خود! خب، این به ما لطمه میزند، این امّت اسلامى را دچار آشفتگى میکند، دچار ضعف میکند؛ این ناشى از نداشتن بصیرت است. امروز دنیاى اسلام به این بصیرت احتیاج دارد...
نیاز مهمّ دیگر دنیاى اسلام اتّحاد است؛ باید از اختلافات جزئى، اختلافات سلیقه اى، اختلافات عقیدتى عبور کرد و امّت واحده تشکیل داد: اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُم اُمَّةً وَحِدَةً وَ اَنَا رَبُّکُم فَاعبُدون؛ خداى متعال این جور میفرماید. اعتقاد به قرآن، اعتقاد به پیامبر، اعتقاد به خداى واحد، اعتقاد به کعبه ى واحد و قبله ى واحد، درمقابل داشتنِ جبهه ى واحد دشمن، اینها کافى نیست براى اتّحاد دنیاى اسلام؟ چرا عدّه اى نمیفهمند؟ چرا عدّه اى این حقایق روشن را درک نمیکنند؟ هدف آمریکا و جبهه ى غربى ها از ایران هراسى و شیعه هراسى چیست؟ چرا این را فکر نمیکنند؟ رژیم صهیونیستىِ غاصب - که امروز بزرگ ترین بلیّه ى دنیاى اسلام وجود این رژیم است - باید بتواند با آسودگى زندگى کند، بر مشکلات خودش فائق بیاید، بر عوامل نابودکننده اى که بحمدالله در ارکان آن رژیم غاصب وجود دارد فائق بیاید؛ این نمیشود مگر اینکه سر مسلمانها را بند کنند، بین آنها اختلاف بیندازند. »
رهبر معظم انقلاب - 6 / 3 /93
 

  
نظرات کاربران