در حال بارگذاری ...

غرب در دوران جدید سعی در پنهان کردن تاریخ سیاه خود می باشد، تاریخی که هنوز هم ادامه دارد...

غرب را باید با ماهیت استعماریش شناخت نه چهره دموکراسی خواهش.
نشریه الکترونیک اخوت سعی دارد در سرویس استکبار به بررسی اینکه (غرب چگونه غرب شد؟) بپردازد. ویژه نامه ذیل ورودی به موضوع استعمار می باشد.
توسعه؛ بهانه استعمارگری بیگانگان (استعمار در بیانات رهبری)
استعمار هنوز ادامه دارد... (گزارشی از جزایر استعمار شده معاصر)
فاکلند سرگردان استعمارگران (گزارش تصویری از فاکلند یکی از جزایر مستعمره آمریکا)
ژانر استعمار (معرفی فیلم های با موضوع استعمار)
نظرات کاربران