در حال بارگذاری ...

بعد از شکست شیوه ى استعمار مستقیم - که قبلاً معمول بود و کشورها را به صورت مستقیم استعمار میکردند که آن شیوه منسوخ شد، استعمار جدید جایگزین آن شد؛ استعمار جدید به این صورت بود که قدرتهاى مداخله گر خارجى مستقیماً وارد اداره ى کشورهاى تحت استعمار نمیشدند؛ عوامل آنها و کسانى که گوش شنوایى از آنها داشتند و متّکى به آنها بودند، در رأس کشورها قرار میگرفتند و چون حکومت متّکى به خارج بدون استبداد امکان پذیر نیست، با استبداد حکومت میکردند و منافع قدرتهاى خارجى را تأمین میکردند؛ این استعمار جدید بود. مبارزه ى با استبداد بدون مبارزه ى با آن قدرت خارجى اى که پشت سر دیکتاتور و مستبد قرار دارد، به جایى نمیرسید و نمیرسد. مقام معظم رهبری۱۳۹۲۱۱۱۹

            

    
نظرات کاربران