در حال بارگذاری ...

ظاهر قضیه این است که این دو خیلی با هم فرق دارند. اصلا در جنگ با یکدیگرند، جنگی خونین! اما به عمق ماجرا که نگاه می کنی می بینی دو لبه یک قیچی اند برای بریدن یک چیز: اسلام ناب.

 ظاهر قضیه این است که این دو خیلی با هم فرق دارند. اصلا در جنگ با یکدیگرند، جنگی خونین! اما به عمق ماجرا که نگاه می کنی می بینی دو لبه یک قیچی اند برای بریدن یک چیز: اسلام ناب.

وهابیت و جریان افراط گرای شیعی را می گوییم. هم در نظر و هم در عمل شباهت های جالبی میان آنان وجود دارد. نشریه الکترونیکی اخوت پرونده ای برای بررسی این شباهت ها آماده کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:
نظرات کاربران