در حال بارگذاری ...

علی «ع» طلایه دار وحدت اسلامی است. این خصیصه را تاریخ تایید می کند و دلسوزان امت اسلامی به تکریم آن می پردازند و دل باختگان به عزت و اقتدار اسلام را به طی این طریق ترغیب می کند.

 علی «ع» طلایه دار وحدت اسلامی است. این خصیصه را تاریخ تایید می کند و دلسوزان امت اسلامی به تکریم آن می پردازند. این ویژگی دل باختگان عزت و اقتدار اسلام را نیز به طی این طریق ترغیب می کند. سوگمندانه باید گفت عده ای آن وجود سراسر وحدت خواه را به ابزاری برای تفرقه میان امت پیامبر قرار می دهند. و این چه ظلم بزرگی است به کسی که همگان در برابر عظمتش به حیرت فرومی روند.

  
نظرات کاربران