در حال بارگذاری ...

مسئله ی غزه مسئله ی یک تکه سرزمین نیست؛ مسئله ی فلسطین فقط مسئله ی جغرافیا نیست؛ مسئله ی بشریت است؛ مسئله ی انسانیت است. امروز مسئله ی فلسطین شاخص میان پایبندی به اصول انسانی و ضدیت با اصول انسانی است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریکا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشک. این چیزهای تاریخی، ده سال و بیست سال و سی سال در تحولات تاریخی مثل یک لحظه است؛ به زودی خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریکا و آینده ی آمریکا مغلوب این حرکتی خواهد شد که در این پنجاه شصت سال اخیر آمریکائی ها در رابطه ی با مسئله ی فلسطین انجام دادند. مسئله ی فلسطین مایه ی بدنامی آمریکا در طول قرنهای متمادی در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه ای نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدی نیست؛ ۱۳۸۸۱۲۰۸

 
نظرات کاربران