در حال بارگذاری ...

هیچ مصلحی نیست که متاثر از او نباشد. هیچ جنبش اسلامی نیز وجود ندارد که نتوان سایه سیدجمال را بالای سر آن دید. او همه جا هست، هرچند حضورش محسوس نباشد. شاید بتوان و قطعا میتوان سیدجمال الدین حسینی را پدر تمامی مصلحان و معمار تمام حرکت های اسلامی معاصر دانست.

 هیچ مصلحی نیست که متاثر از او نباشد. هیچ جنبش اسلامی نیز وجود ندارد که نتوان سایه سیدجمال را بالای سر آن دید. او همه جا هست، هرچند حضورش محسوس نباشد. شاید بتوان و قطعا میتوان سیدجمال الدین حسینی را پدر تمامی مصلحان و معمار تمام حرکت های اسلامی معاصر دانست.

مجله الکترونیکی اخوت نه برای تجلیل های صوری بلکه برای برای شناخت افکار سیدجمال الدین حسینی در جهت استفاده دغدغه مندان تشکیل تمدن نوین اسلامی، آماده کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:
نظرات کاربران