در حال بارگذاری ...

امام خامنه ای: اگر چنانچه {تندروی ها} به وسیله ى مسلمانها به طور کامل محکوم نشوند و بزرگان علمى و بزرگان روشنفکرى و بزرگان سیاسى وظیفه ى خودشان را در مقابل اینها انجام ندهند، این فتنه ها به اینجاها منحصر نمیماند؛ بلائى به جان جامعه ى اسلامى مى افتد و روزبه روز این آتش توسعه پیدا میکند. باید جلوى این فتنه ها را بگیرند؛ چه از طرق سیاسى، چه از طرق فتواهاى دینى، چه از طرق مقاله هاى روشنگرِ نویسندگان و روشنفکران و نخبگان فکرى و سیاسى در دنیا. 16 2 92
نظرات کاربران