در حال بارگذاری ...

رهبر انقلاب اسلامی: امروز هر حنجره اى که به وحدت دنیاى اسلام دعوت کند، حنجره ى الهى است، ناطق من اللّه است. هر حنجره اى و زبانى که ملتهاى مسلمان را، مذاهب اسلامى را، طوایف گوناگون اسلامى را به دشمنى با یکدیگر تحریک کند و عصبیتها را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق من الشیطان است... کسانى که امروز دنیاى اسلام را از اتحاد و یکپارچگى دور میکنند - در حالى که احتیاج به یکپارچگى، امروز بیشتر از همیشه است - اینها به نفع شیاطین کار میکنند، به نفع ابلیسها کار میکنند. 18392

  

 

 
نظرات کاربران (2)