در حال بارگذاری ...

آیا برائت به معنای سب و لعن و شتم است؟ اگر کسی چنین اعمالی را انجام ندهد برائت ندارد؟ تفاوت «برائت» و «اظهار برائت» در چیست؟

آیا برائت به معنای سب و لعن و شتم است؟ اگر کسی چنین اعمالی را انجام ندهد برائت ندارد؟ تفاوت «برائت» و «اظهار برائت» در چیست؟
این ها سوالاتی است که آیت الله کمال الحیدری در فیلم زیر به آنها پاسخ می دهد.   

 

  

 
نظرات کاربران