در حال بارگذاری ...

مسلمانیم اما آه از اینگونه مسلمانی نصیب ما نشد غیر از پریشانی پریشانی ندانستیم از اسلام جز نفرین و جز نفرت نفهمیدیم از دین خدا غیر از رجزخوانی

محمد میرزایی بازرگانی
 
 مسلمانیم اما آه از اینگونه مسلمانی 
نصیب ما نشد غیر از پریشانی پریشانی 
ندانستیم از اسلام جز نفرین و جز نفرت 
نفهمیدیم از دین خدا غیر از رجزخوانی 
چنان بیگانگان از هم جدا افتاده اند امروز 
به مکر نابرادرها برادرهای ایمانی 
برادرجان! بدان یوسف عزیز مصر خواهد شد 
اگرچه چند روزی هم شود در چاه زندانی 
مبادا تا برادر را درون چاه اندازیم 
«یهودا» که ندارد سرنوشتی جز پشیمانی 
قدم بردار با ما در صراط المستقیم اکنون 
که از پایان این بیراهه ها چیزی نمی دانی 
صدایی از حرا می آید اینک، گوش بسپارید: 
«مسلمانان! مسلمانان! مسلمانی! مسلمانی!» (1)
پانوشت:
1 - این مصرع تضمینی است از سنایی
 
 

 
نظرات کاربران