در حال بارگذاری ...

«آرای سید قطب». این عبارت را زیاد می شنویم، هم به تجلیل و هم به تقبیح. سید قطب هم طرفداران پروپاقرصی دارد و هم مخالفانی جدی. عده ای او را سردمدار اسلام انقلابی و تمدن ساز در دوره معاصر می دادند و عده ای دیگر تئوریسین تکفیر می خوانندش و افراط گرایی ها و فرقه گرایی ها را که جهان اسلام را به آتش می کشد، به گردنش می اندازند

 «آرای سید قطب». این عبارت را زیاد می شنویم، هم به تجلیل و هم به تقبیح. سید قطب هم طرفداران پروپاقرصی دارد و هم مخالفانی جدی. عده ای او را سردمدار اسلام انقلابی و تمدن ساز در دوره معاصر می دادند و عده ای دیگر تئوریسین تکفیر می خوانندش و افراط گرایی ها و فرقه گرایی ها را که جهان اسلام را به آتش می کشد، به گردنش می اندازند. اما دعوا بیش از آنکه بر سر «سید قطب» باشد، از «برداشت» هایی که از اندیشه اش می شود، ناشی می شود. 
اما به هرحال باید «سید قطب» را فهم کرد. سید قطبی که ردپایش را در همه جهان اسلام می تواند پیدا کرد، از انقلابیون ایرانی گرفته تا اخوان المسلمین و تا القاعده و داعش. 
مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را درباره اندیشه های سید قطب تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: 
  
نظرات کاربران