در حال بارگذاری ...

موسی رنگی از علی «ع» به خود دارد. این را از محبوبیتش نزد همگان می توان فهمید. موسی را همه دوست داشتند. شیعه، سنی و حتی مسیحی. همه در برابر عظمتش زانو می زدند و به محبوبیتش غبطه می خوردند. البته هر محبوبیتی، دشمنی هایی را نیز به همراه خواهد آورد. همین محبوبیتش را تاب نیاوردند و او را ربودند تا بلکه گفتمانش را از میدان بیرون کنند. و البته تاریخ بارها اثبات کرده که موسی های علی مسلک باقی خواهند ماند و نه معمرهای فرعون صفت.

 موسی رنگی از علی «ع» به خود دارد. این را از محبوبیتش نزد همگان می توان فهمید. موسی را همه دوست داشتند. شیعه، سنی و حتی مسیحی. همه در برابر عظمتش زانو می زدند و به محبوبیتش غبطه می خوردند. البته هر محبوبیتی، دشمنی هایی را نیز به همراه خواهد آورد. همین محبوبیتش را تاب نیاوردند و او را ربودند تا بلکه گفتمانش را از میدان بیرون کنند. و البته تاریخ بارها اثبات کرده که موسی های علی مسلک باقی خواهند ماند و نه معمرهای فرعون صفت. 
اما چه شد که موسی صدر «امام» شد برای شیعه و سنی و مسیحی؟ مجله الکترونیکی اخوت برای شناخت این شخصیت بزرگوار پرونده ای را تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: 

 
نظرات کاربران