در حال بارگذاری ...

نمی توان جریان اسلام گرایی معاصر را بررسی کرد و به ابوالاعلی مودودی نپرداخت. مودودی را شاید بتوان آغازکننده یک راه برای اسلام گرایان دانست: راه اسلام سیاسی و تمدن ساز. او راه را باز کرد تا بعد از او سیدقطب با تاثیری که از او گرفته بود، این جریان را بسط و گسترش دهد.

 نمی توان جریان اسلام گرایی معاصر را بررسی کرد و به ابوالاعلی مودودی نپرداخت. مودودی را شاید بتوان آغازکننده یک راه برای اسلام گرایان دانست: راه اسلام سیاسی و تمدن ساز. او راه را باز کرد تا بعد از او سیدقطب با تاثیری که از او گرفته بود، این جریان را بسط و گسترش دهد. 
مودودی از جهت دیگری نیز حائز اهمیت بسیاری است و آن انقلابی است که او در گفتمان «سلفیت» به وجود آورد. انقلابی که نه تنها به رویکردهای تمدن سوز وهابی ختم نمی شود، که بالعکس عاملی می شود برای تمدن سازی اسلامی و البته همگرایی میان مذاهب. 
این ها همه یعنی با شخصیت مهمی مواجهیم. شخصیتی که علیرغم اهمیت بسیارش، بسیار کم بدان پرداخته شده است. در راستای شناخت اندیشه های ابوالاعلی مودودی، مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: 
 
 
 
 
 
 
 

 
نظرات کاربران