در حال بارگذاری ...

جوانان شیعه و سنی عراقی در شهر سماوه در حرکتی نمادین برای نمایش اتحاد میان شیعیان و اهل سنت دست به ابتکار جالبی زدند.

جوانان شیعه و سنی عراقی در شهر سماوه در حرکتی نمادین برای نمایش اتحاد میان شیعیان و اهل سنت دست به ابتکار جالبی زدند. آنها چشمان خود را بسته و  دست نوشته هایی بر روی سینه خود آویخته اند. آنها روی سینه خود نوشته اند: من شیعه ام و برادر سنی ام را دوست دارم / من سنی ام و برادر شیعه ام را دوست دارم. اگر دوست دارند بیایند مرا درآغوش بگیرید.

  
نظرات کاربران