در حال بارگذاری ...

ویژگی های جغرافیایی تاثیر زیادی بر مسائل اقتصادی و سیاسی دارد. نزدیکی یا دوری به آب های آزاد، وجود یا عدم وجود آبراههای مهم بین المللی در یک منطقه خاص، نزدیکی یا دوری به نقاط مهم اقتصادی و سیاسی دنیا، نوع جغرافیایی مرزها، سهم کشورهای مختلف از رودها و دریاهای مهم و ... همه و همه از مسائلی است که اهمیت آن به حدی است که جنگ های بزرگی در طول تاریخ بر سر آن شکل گرفته است.

 ویژگی های جغرافیایی تاثیر زیادی بر مسائل اقتصادی و سیاسی دارد. نزدیکی یا دوری به آب های آزاد، وجود یا عدم وجود آبراههای مهم بین المللی در یک منطقه خاص، نزدیکی یا دوری به نقاط مهم اقتصادی و سیاسی دنیا، نوع جغرافیایی مرزها، سهم کشورهای مختلف از رودها و دریاهای مهم و ... همه و همه از مسائلی است که اهمیت آن به حدی است که جنگ های بزرگی در طول تاریخ بر سر آن شکل گرفته است. 
جهان اسلام نیز با وسعت و تنوع بی نظیر جغرافیایی اش، فرصت ها و تهدیدهایی را پیش روی خود می بیند. برای آشنایی با این ویژگی های جغرافیایی و تاثیر آن بر معادلات سیاسی جهان اسلام، مطالعه جزوه ضمیمه شده را توصیه می کنیم. این جزوه بخشی از کتاب «جغرافیای جهان اسلام» نوشته غلامرضا گلی زواره است.
نظرات کاربران