در حال بارگذاری ...

مسألۀ فرهنگی و چالش فرهنگی از کانونی ترین مباحث ابن نبی است. با توجه به این که ما در کشور خودمان و در سطحی وسیع تر در جهان اسلام با این مشکل بسیار ریشه ای و خطیر مواجه هستیم، مباحث ابن نبی برای ساماندهی و اصلاح بنیادین فرهنگ بجا و بسزاست. باورش سخت است اما با مطالعۀ دقیق اندیشه های ابن نبی انسان احساس می کند که او درست در صدد پاسخگویی به چالش های فرهنگی امروز ماست

«استنشاق عقلی واژۀ خلّاقانۀ ابن نبی در عرصۀ فرهنگی و علمی است. او هشدار می دهد که مصرف اندیشه و فکر و استفاده از منابع عقلی و فرهنگی در همۀ شیوه ها و سبک ها و ابزارش، چونان استنشاق هواست. همان گونه که با تنفس از هوا ممکن است میکرب های مرگبار به درون جسم انسان رخنه کند، نیز ممکن است با استنشاق فرهنگ و مقاله و هنر و دیگر قالب های معنوی و انفسی، میکرب های مهلک به درون شخصیت، عقل و نفس انسان بخزد»
جزوه ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، مقاله محمدعلی میرزایی رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان، با موضوع «استعمار، فرهنگ، جنگ نرم و برخورد اندیشه ها در منظومه فکری مالک بن نبی» است. وی در این مقاله معتقد است:
«مسألۀ فرهنگی و چالش فرهنگی از کانونی ترین مباحث ابن نبی است. با توجه به این که ما در کشور خودمان و در سطحی وسیع تر در جهان اسلام با این مشکل بسیار ریشه ای و خطیر مواجه هستیم، مباحث ابن نبی برای ساماندهی و اصلاح بنیادین فرهنگ بجا و بسزاست. باورش سخت است اما با مطالعۀ دقیق اندیشه های ابن نبی انسان احساس می کند که او درست در صدد پاسخگویی به چالش های فرهنگی امروز ماست.»
این جزوه را می توانید از قسمت ضمائم دانلود کنید
نظرات کاربران