در حال بارگذاری ...

آنهایی که در فضای فکری جهان عرب سیر می کنند حتما نام مالک بن نبی را شنیده اند. متفکری الجزایری که به «فیلسوف تمدن» شهره است. کسی که بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران موثر جهان اسلام متاثر از او هستند. اما متاسفانه نام او در ایران به شدت ناآشناست. شاید کمتر سیاسی بودن او سبب شده تا نسبت به دیگران متفکران جهان عرب به او پرداخته شود. البته اساسا شناخت ما از فضای فکری و معرفتی جهان اسلام ضعیف است. و این نقیصه ای است بسیار بزرگ برای انقلابی که داعیه ایجاد تمدن اسلامی نوین دارد.

 آنهایی که در فضای فکری جهان عرب سیر می کنند حتما نام مالک بن نبی را شنیده اند. متفکری الجزایری که به «فیلسوف تمدن» شهره است. کسی که بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران موثر جهان اسلام متاثر از او هستند. اما متاسفانه نام او در ایران به شدت ناآشناست. شاید کمتر سیاسی بودن او سبب شده تا نسبت به دیگران متفکران جهان عرب به او پرداخته شود. البته اساسا شناخت ما از فضای فکری و معرفتی جهان اسلام ضعیف است. و این نقیصه ای است بسیار بزرگ برای انقلابی که داعیه ایجاد تمدن اسلامی نوین دارد. 
در این راستا مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را برای معرفی اندیشه های مالک بن نبی تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:  
نظرات کاربران