در حال بارگذاری ...

شیخ یوسف قرضاوی پدر معنوی اخوان المسلمین است. اخوانی که از تمامی کشورهای غرب آسیا گرفته، تا کشورهای شمال آفریقا و حتی کشورهای غربی بیشترین اقبال را در میان اسلامگرایان دارد. این یعنی، فارغ از خوشامد یا بدآمد ما، با شخصیتی مواجهیم که به شدت «موثر» است. تاثیری که سبب شده افراد زیادی در دانشگاه های غرب «قرضاوی شناسی» را پروژه فکری خود قرار دهند. با این همه شناخت جامعه علمی ما از او چیزی در حد صفر است! اندک چیزی که هست نتیجه گیری هایی غیرعلمی و عوامانه از مواضع گلچین شده سیاسی اوست که جز ابهام نمی آفریند.

 شیخ یوسف قرضاوی پدر معنوی اخوان المسلمین است. اخوانی که از تمامی کشورهای غرب آسیا گرفته، تا کشورهای شمال آفریقا و حتی کشورهای غربی بیشترین اقبال را در میان اسلامگرایان دارد. این یعنی، فارغ از خوشامد یا بدآمد ما، با شخصیتی مواجهیم که به شدت «موثر» است. تاثیری که سبب شده افراد زیادی در دانشگاه های غرب «قرضاوی شناسی» را پروژه فکری خود قرار دهند. با این همه شناخت جامعه علمی ما از او چیزی در حد صفر است! اندک چیزی که هست نتیجه گیری هایی غیرعلمی و عوامانه از مواضع گلچین شده سیاسی اوست که جز ابهام نمی آفریند. 
مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را برای آشنایی با آرا و اندیشه های یوسف قرضاوی تهیه کرده است. در این پرونده سعی بر تمرکز بر رویکردهای اندیشه ای قرضاوی بوده، هرچند گریزهایی هم بر مواضع سیاسی او زده شده است. قطعا آنچه در این پرونده خواهید خواند با بسیاری از آنچه در اذهان عموم وجود دارد تفاوت دارد. 
در این پرونده مطالب زیر آمده است: 
نظرات کاربران (1)