در حال بارگذاری ...

متاسفانه نبود شناخت علمی و دقیق از فرق و مذاهب مختلف اسلامی و اشتراکات و اختلافات آنها و نیز توجه صرف به مباحث عقیدتی و عدم توجه به زمینه های اجتماعی که وهابیت در بستر آن رشد میکند، سبب شده تا بسیاری از فعالیت های ما در واقع خدمت به وهابیت باشد نه مقابله با آن. «آسیب شناسی مواجهه با وهابیت» دغدغه اصلی ما در این پرونده است. سعی می کنیم با نمایاندن اختلافات و اشتراکات اهل سنت و وهابیت، راههای جلوگیری از وهابی شدن اهل سنت را مرور کنیم.

«مقابله با وهابیت». عبارتی که زیاد می شنویم. خیلی ها دغدغه مبارزه با وهابیت داشته و دارند. تعدد مراکز وهابیت ستیزی و نیز انبوهی از سایت ها و وبلاگ ها که هدف خود را مقابله با وهابیت معرفی می کنند، شاهدی بر این مدعاست. داعش هم که به وجود آمد بر هیزم این آتش افزود. 
اما تا به حال کسی به فکر آسیب شناسی این فعالیت ها نبوده. کسی بررسی نکرده که آیا این نوع وهابیت ستیزی به ضرر وهابیت است یا به سود آن! ما داریم وهابیت را منزوی می کنیم و دیگران را از آن دور می کنیم یا اینکه بالعکس در حال جذب نیرو برای وهابیت هستیم! 
متاسفانه نبود شناخت علمی و دقیق از فرق و مذاهب مختلف اسلامی و اشتراکات و اختلافات آنها و نیز توجه صرف به مباحث عقیدتی و عدم توجه به زمینه های اجتماعی که وهابیت در بستر آن رشد میکند، سبب شده تا بسیاری از فعالیت های ما در واقع خدمت به وهابیت باشد نه مقابله با آن. «آسیب شناسی مواجهه با وهابیت» دغدغه اصلی ما در این پرونده است. سعی می کنیم با نمایاندن اختلافات و اشتراکات اهل سنت و وهابیت، راههای جلوگیری از وهابی شدن اهل سنت را مرور کنیم. 
در این پرونده مطالب زیر آمده است:
 
 
 
 

  
نظرات کاربران