در حال بارگذاری ...

«رویارویی غرب جدید با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهای متفاوت ناشی از آن در ساحت های گوناگون سیاسی، اجتماعی دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگی، علمی، نظامی و... واکنش مناسب نشان دهند تا مانع آسیب های جدی به کیان نظام اسلامی در برابر موج حملات کفار و بیگانگان شوند. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یکی از عالمان دینی بود که در زمان خویش در این راستا تلاش های همه جانبه ای، به منظور حفظ سرزمین اسلامی از خود نشان داد. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و مطالعه اسنادی، ضمن تبیین آراء فقهی فقهای شیعه، به ویژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم ترین رفتارهای سیاسی ایشان، که عمدتاً تحت تأثیر این دیدگاه فقهی است، اشاره می کند.»

این چکیده مقاله ای است از محمدعلی میرعلی و اعظم رضایی که به بررسی جایگاه حفظ دارالاسلام در اندیشه و رفتار سیاسی مرحوم صاحب عروه می پردازد. این دو در این مقاله حمایت های صاحب عروه از حکومت سنی عثمانی در برابر کفار انگلیس و تلاش برای منصرف ساختن عشایر شیعه عراق در مخالفت با عثمانی پرداخته و ریشه های فقهی این رویکرد را مورد بررسی قرار می دهند. این مقاله را می توانید از قسمت ضمائم دانلود کنید.

 
 




نظرات کاربران