در حال بارگذاری ...

•سخنرانی شهید شیخ باقر النمر با موضوع نقش نظام سعودی در ایجاد فتنه مذهبی

لینک دانلود

ترجمه صحبت های شهید شیخ باقر النمر:
بگذارید شیعه نظرش را بگوید و سنی هم نظرش را اظهار کند؛ هرکدام با دلیل و برهان!
رژیم بدنبال یک عده دلقک است.
نقد فکر شیعی اگر با دلیل و برهان باشد منجر به خدمت به تشیع می شود
و نقد فکر سنی هم اگر با دلیل و برهان باشد منجر به خدمت به تسنن می شود.
برای همین منظور این نیست که با هم اختلاف نظری نداشته باشیم؛ نه
میان دشمنی و اختلاف فکری تفاوت وجود دارد.
در میان خود شیعیان هم اختلاف نظر وجود دارد آیا تفاوتی بینشان هست؟
در میان خود سنیان هم اختلاف نظر وجود دارد آیا تفاوتی بینشان هست؟
دشمنی های مذهبی ساخته رِژیم [سعودی] است تا ما را متفرق بسازد؛
تا شیعه با سنی مشاجره کند و رژیم حاکم بماند و هر دو طرف ضعیف باقی بمانند.
شیعه نیازمند حمایت حکومت است و سنی هم محتاج حمایت حکومت.
به سنی ها می گویند که شیعه کافر است و دینتان را تغییر خواهد داد. برایتان مشکل ایجاد می کنند و ما از شما حمایت می کنیم.
پس چه کسی شیعه را دشمن سنی می کند؟ طاغوت!
به شیعه می گویند که شما اقلیت هستید و اگر فرصت فراهم شود سنی ها خواهند آمد و شما را خواهند کشت. پس چه کسی از شما حمایت خواهد کرد؟ مجددا رژیم!
در نتیجه با هم درگیر خواهیم شد و رژیم باقی خواهد ماند!
نظرات کاربران