در حال بارگذاری ...

معمم بودیم و به مساجد اهل سنت هم می رفتیم. وقتی ما را می دیدند خیلی خوشحال می شدند. امکان نداشت که وقتی جلوی در ایستاده بودیم، کسی زودتر از ما از در خارج شود. هرچه تعارف می کردیم فایده نداشت! می گفتند شما هم طلبه هستید و هم سید. ارادت ما به اهل بیت اجازه نمی دهد که جلوتر از فرزندان آنها حرکت کنیم. حتی بعضی وقت ها سریع می رفتند و کفش های ما را جلوی پای مان جفت می کردند، فقط به این خاطر که ارادت خود را به سادات و فرزندان پیامبر نشان دهند.

سید محمد سرکشیکیان

 

بخاطر سید بودنم، کفش هایم را جفت می کردند!

سال 92 که برای به منطقه سیستان و بلوچستان رفته بودیم. معمم بودیم و به مساجد اهل سنت هم می رفتیم. وقتی ما را می دیدند خیلی خوشحال می شدند. امکان نداشت که وقتی جلوی در ایستاده بودیم، کسی زودتر از ما از در خارج شود. هرچه تعارف می کردیم فایده نداشت! می گفتند شما هم طلبه هستید و هم سید. ارادت ما به اهل بیت اجازه نمی دهد که جلوتر از فرزندان آنها حرکت کنیم. حتی بعضی وقت ها سریع می رفتند و کفش های ما را جلوی پای مان جفت می کردند، فقط به این خاطر که ارادت خود را به سادات و فرزندان پیامبر نشان دهند.

من در هیچ مسجدی برخورد تند ندیدم. خیلی صمیمانه از ما استقبال می کردند. انقدر گرم و صمیمی با ما برخورد می کردند که انگار سالهاست همدیگر را می شناسیم.

 بعضی وقت ها اهل سنت را از اهل بیت «ع» دور می کنیم

یک روستای سنی نشین در اطراف شهرستان کامیاران در ایام محرم برای امام حسین «ع» مراسم برگزار کرده بودند و درخواست یک سخنران داشتند. از گروه تبلیغی ما یک طلبه برای سخنرانی می رفت. شب دوم یک مداح هم همراه او رفته بود. این آقای مداح یک سری مباحثی که نباید در آنجا مطرح شود را مطرح کرده بود. این باعث شد که شب سوم کلا مراسم را تعطیل کرده بودند! می گفتند که ما می خواهیم از فضائل و سیره اهل بیت بشنویم نه اینکه به مقدسات مان توهین شود و عقاید فرزندان مان سست شود.

یعنی ما با یک عمل نابجا و افراطی، به جای اینکه اهل سنت را بیشتر به اهل بیت «ع» نزدیک کنیم، کاری می کنیم که اتفاقا آنها از اهل بیت «ع» فاصله بگیرند.

 
نظرات کاربران