در حال بارگذاری ...

اخیرا اتفاقی در سطح دول عربی رخ داد که بار دیگر ثابت کرد که سران کشورهای عرب اساسا رویکرد متعصبانه مذهبی یا قومی ندارند! چند سال قبل در ایام جنگ 22 روزه و پس از آن جنگ 8 روزه و 51 روزه غزه مظلوم که دولتهای عربی در مقابل کشتار بیرحمانه مردم

سالها اتهام طائفی و تعصبی بودن رفتارهای برخی کشورهای عربی در زبان برخی تحلیلگران زمزمه می شد و سران کشورهای عربی را به تحریک طائفی بدنه مردم متهم می نمودند.
افزایش روزافزون درگیری هایی که رنگ مذهبی گرفتند در منطقه غرب آسیا، این اتهامات را تشدید کرد! در این میان خصوصا عربستان سعودی که علمایش به افراط مذهبی متهم هستند نیز بیشتر نقش آفرینی می کردند.
اخیرا اتفاقی در سطح دول عربی رخ داد که بار دیگر ثابت کرد که سران کشورهای عرب اساسا رویکرد متعصبانه مذهبی یا قومی ندارند! چند سال قبل در ایام جنگ 22 روزه و پس از آن جنگ 8 روزه و 51 روزه غزه مظلوم که دولتهای عربی در مقابل کشتار بیرحمانه مردم سکوت کردند و حتی حاضر به قطع صادرات گاز به رژیم اشغالگر قدس نشدند، واضح گردید که این دول، مساله مذهب را در تصمیمات خود دخیل نمی کنند و همانطور که در جنگ 33 روزه علیه حزب الله موضع گرفتند و حمایت از او را حرام دانستند، حماس سنی مذهب را نیز تنها گذاردند و با فشارهای شان قصد وادار کردن ایشان به صلح با اشغالگران را داشتند! مطالبه گفتگو با اشغالگران و پذیرش شرایط صلح از سوی عربستان بر حماس چیزی نیست که از کسی پوشیده باشد!
این روزها که مصوبه تروریستی خواندن حزب الله لبنان در اتحادیه عرب به تصویب اکثریت آنان رسید برگ دیگری از این صداقت نیز ورق و آن، عدم وجود تعصب قومی در ایشان بود چرا که آنان همانگونه که علیه ایرانیان غیرعرب موضع گرفتند علیه لبنانی های عرب نیز موضع محکمی گرفتند و این نشان از عدم وجود عصبیت قومی در ایشان دارد!!
این موضع گیری ها به خوبی نشان داد که سران کشورهای عربی نه «مذهب» و نه «قومیت» را در تصمیمات خود دخیل نمی کنند و تنها و تنها به منافع «اسرائیل» و اجرای «سیاستهای آمریکا» در منطقه می اندیشند!
نظرات کاربران