در حال بارگذاری ...

در یک سخن این امت در حق و باطل، معیار و میزان است برای دیگر امتها، امتی است مستقل و پیشرو، نه مقلد دیگران، و دنباله رو، و نیز گواه صدق بر مردم بوده و بحق حکم مینماید. و این ویژگی تصادفی نبوده، بلکه در رابطه با پذیرش و عمل به دین و شریعتی است که خداوند آنرا معیار حق و باطل قرار داده

حجت الاسلام محمد تقی رهبر

وکذلک جعلناکم أمة وسطا، لتکونوا شهداء على الناس، ویکون الرسول علیکم شهیدا(بقره/143)

از برای امت اسلام در قرآن کریم، خصلتها و ویژگیهائی، بیان شده است که هر یک در خور تحقیق و تعمق و تأمل بوده و میتواند راهگشای این امت بزرگ جهت تحکیم و تثبیت ارزشهای خویش و عامل آگاهی بخش برای دیگر امتها باشد.

یکی از ویژگیهای امت گرانقدر اسلام، «امت وسط» بودن است، «وکذلک جعلناکم أمة وسطا» و در نتیجه شاهد بودن؛«لتکونوا شهداء على الناس».

از این دو خصلت بسیار مهم نمی توان بسادگی گذشت و بلکه لازم است در این زمینه مسائلی چند مورد توجه قرار گیرد:

1- مفهوم امت چیست؟

2- امت وسط به چه معنی است؟

۳- مفهوم شهادت امت چیست؟

4- ویژگیهای «امت وسط وشاهد» چه چیزهائی هستند؟

۵- امت اسلامی، امروز در واقعیت و عمل چگونه است؟ آیا مصداق امت وسط می باشد یانه؟

6- و اگر نیست برای داشتن چنین امتیازی چه باید بکند؟

از این قبیل سوالات در این زمینه میتوان مطرح کرد...