در حال بارگذاری ...

بایسته است که یک پژوهشگر، هوشیارانه بین شیعه و غلات، همانانی که امامان شیعه بر آنان تاخته اند و درباره نیرنگ آنان هشدار داده اند، جدایی افکند...

محمد رسول حسینی

شیعیان غالی نیستند

محققان اهل سنت با تایید رد اتهام غلو از تشیع از ناحیه شیعه، معتقدند که بین شیعیان و غلات خلط شده است. از جمله دکتر علی عبدالواحد وافی، از نویسندگان معاصر اهل سنت در این باره می گوید:

بسیاری از نویسندگان ما بین شیعه جعفری و فرقه های دیگر شیعه خلط کرده اند. این پدیده را حتی در آثار علامه ابن تیمیه به ویژه در منهاج السنة او می توان مشاهده کرد.[1]

انور جندی، متفکر سنی می نویسد:

بایسته است که یک پژوهشگر، هوشیارانه بین شیعه و غلات، همانانی که امامان شیعه بر آنان تاخته اند و درباره نیرنگ آنان هشدار داده اند، جدایی افکند... واقعیت آن است که شیعه در قواعد و ارکان اساسی اسلام، با اهل سنت هم داستانند و اختلاف آنان در مسائل فرعی است که چیزی جز رحمت نیست و نوعی اجتهاد محسوب می شود.[2]

عبدالحلیم جندی، اندیشمند دیگر اهل سنت، در این باره می گوید:

کینه ورزان، کارهای غالیان را به همه شیعه نسبت دادند و با این کار، به دروغ در فهم دیگران نسبت به شیعه تأثیر گذاشتند و ادعاهایی را به شیعه نسبت دادند که خود شیعیان، از آن بیزاری می جویند، همانند این که امام همان تجلی خدا است و با او اتحاد دارد. و این غلو است و به کفر می انجامد.[3]

امام محمد غزالی نیز در رد این اتهام از ناحیه شیعه می گوید:

برخی از این دروغ پردازان (که بین شیعه و غلات خلط نموده اند)، شایع کرده اند که شیعه، پیروان على اند وسنیان، پیروان محمد و شیعه، علی را برای نبوت، شایسته تر می دانند و بر این باور هستند که نبوت به خطا به غیر او تعلق گرفته است. و این سخن بیهوده و تهمت زشت و دروغ پست است.[4]

شیعیان سب صحابه نمیکنند

سب صحابه از دیگر اتهاماتی است که به شیعه نسبت داده اند.

محققان اهل سنت با آگاهی از اعتقاد شیعیان نسبت به صحابه و عدم جواز سب نسبت به آنها، بر رد این اتهام از ناحیه شیعه تأکید کرده اند.

عبد الحلیم جندی در این مورد می گوید:

امامیه، بدگویی از صحابه را جایز نمی دانند و اگر دیده می شود که کسانی از آنها چنین می کنند، نظریات شخصی آنهاست که درباره چند تن از صحابه دارند و افراد تندرو گاهی نظریات خود را این چنین ابراز می کنند. نظیر این گروه در میان اهل سنت هم هستند که بر قهرمان اسلام، على علاه، خرده می گیرند و از دو ریحانه پیامبر تا حسن و حسین عیب جویی می کنند.[5]

 

[1] علی عبدالواحد وافی، بین الشیعة وأهل السنة، ص ۱۱

[2] أنور الجندی، الاسلام وحرکة التاریخ، ص ۴۲۱

[3] عبد الحلیم الجندی، الامام جعفر الصادق، ص ۲۳۵ (پاورقی)

[4] رسالة التقریب، ش3، شعبان ۱۴۱۴ق، ص ۲۵۰

[5] عبد الحلیم جندی، الامام جعفر الصادق، ص ۲۵۶

 

منبع: وحدت اسلامی؛ مبانی، عرصه ها و راهکارها-صص191-195




نظرات کاربران