انقلاب هایی که هر از چندی در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و در رویارویی هایی که با آن می شود مقاومت میکند از منظر اندیشمندان, واقعیتی در خور توجه و تامل هستند و درباره چیستی, چرایی و چگونگی آن ها پرسش های اساسی وجد دارد.

 اسکاچپول در مقاله اش(دولت تحصیل دار و اسلام شیعه در انقلاب ایران) می نویسد: درک وی از نقش ممکن نظامهای عقیدتی و مفاهیم فرهنگی در شکل دادن به کنش های سیاسی تعمیق یافته و این امر بدلیل نقش رهبری و ایدوئولوژی در انقلاب ایران بود. این کتاب مجموعه مقالاتی است در باب مباحث نظری انقلاب اسلامی که از سوی اندیشمندان غربی و میزان اثرگزاری آن بر نظریه های علوم اجتماعی است به کوشش آقای عبد الوهاب فراتی تهیه شده است. کاربرد نطریه بسیج منابع در مورد انقلاب ایران, تحلیل تطبیقی میان قیام امام حسین(ع) و امام خمینی (ره), کاربرد نطریه دیوانسالاریهای کشاورزی در ایران,حکومت تحصیل دار و ... قسمت هایی از این کتاب غنی می باشد. این کتاب توسط نشر معارف چاپ شده است.