این نوشته سعی دارد تا نظریه ذیل را اثبات کند : هم زیستی از نگاه اسلامی عبارت است از عملیاتی ثابت و عمیق که طی آن مسلمانان بر اساس مبانی فطری-اسلامی، به طرح ریزی و ایجاد و استحکام روابط مسالمت آمیز در سه سطح میپردازند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی   چکیده مقاله:  این مقاله سعی دارد تا نظریه ذیل را اثبات کند :  هم زیستی از دیدگاه اسلامی عبارت است از عملیاتی ثابت و عمیق که طی آن مسلمانان بر اساس مبانی فطری-اسلامی، به طرح ریزی و ایجاد و استحکام روابط مسالمت آمیز در سه سطح می پردازند، که عبارت است از: الف) سطح اسلامی (همزیستی بین مسلمانان) ب) سطح ادیانی (یا: همزیستی بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان) ت) سطح انسانی (یا: همزیستی بین مسلمانان و همه ی انسان ها ) .  وبرای اثبات نظریه مذکور، چهار محور را مورد بحث قرار می دهیم :  1- ارائه و تحلیل برخی از متون اسلامی که بر همزیستی به عنوان یک امر تعاملی و رفتار متقابل می نگرد .  2- حدود همزیستی مطلوب در اسلام .  3- ابعاد همزیستی مطلوب در اسلام .  4- مبانی همزیستی مطلوب در اسلام .  و این نوشته سعی دارد تا در محور اول بحث، به بیان و تحلیل دلالت های موجود در برخی از متون اسلامی بپردازد؛ که در آن، زندگی بشری را وابسته به استمرار عملیات تعامل و تبادل بین یک انسان با انسان دیگر دانسته است.  و در محور دوم به این مطلب پرداخته است که: همزیستی واجب بر مسلمانان، به سه نوع تقسیم می شود: طرف مسلمانان و طرف پیروان ادیان الهی و طرف انسان به صورت عام .  و محور سوم به بیان این مورد می پردازد که: زندگانی که اسلام در نظر دارد تا از طریق همزیستی اجتماعی، آن را محقق و بارز نماید، عبارت است از زندگانی با ابعادی است که با عناوین ذیل برجسته می شود:  - زندگانی زیبا  - زندگانی سالم  - زندگانی مرفه  - زندگانی دارای پیشرفت  - زندگانی پایدار  - زندگانی آسوده  - زندگانی دارای پایه های قوی  اما محور چهارم بحث از این مسأله است که: اسلام سعی در ایجاد روابط اجتماعی دارد که مبانی ان با دو ویژگی شناخته می شود، که عبارتند از:  نخست:اینکه این مبانی ریشه در فطرن انسان دارد، واز این روی در میان همه انسان ها مشترک می باشد .  دوم: این که اسلام به ترکیب و تقویت و اشباع و تکمیل و چارچوب دهی به مبانی اقدام نموده است.  واین مبانی عبارتند از:  - مهربانی با مردم  - نیکی کردن به مردم  - مدارا کردن با مردم  - انصاف داشتن با مردم  - ضرورت عدم اجبار مردم بر قبول کردن افکار و عقاید مورد نظر  - ضرورت عدم انعکاس یافتن اختلاف فکری بر زندگی عملی مردم  - گناه باعث نمی شود که فرد مرتکب شونده ی آن به حقوق اجتماعی خویش دست نیابد  - وچود یک یک حریم سری بین بنده و خالق سبحان و عدم جواز ورود دیگران به این حریم .    متن مقاله را در جزوه ای که پیوست شده است مطالعه بفرمایید