ظاهر قضیه این است که این دو خیلی با هم فرق دارند. اصلا در جنگ با یکدیگرند، جنگی خونین! اما به عمق ماجرا که نگاه می کنی می بینی دو لبه یک قیچی اند برای بریدن یک چیز: اسلام ناب.

 ظاهر قضیه این است که این دو خیلی با هم فرق دارند. اصلا در جنگ با یکدیگرند، جنگی خونین! اما به عمق ماجرا که نگاه می کنی می بینی دو لبه یک قیچی اند برای بریدن یک چیز: اسلام ناب. وهابیت و جریان افراط گرای شیعی را می گوییم. هم در نظر و هم در عمل شباهت های جالبی میان آنان وجود دارد. نشریه الکترونیکی اخوت پرونده ای برای بررسی این شباهت ها آماده کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: اشتراکات رفتاری و اعتقادی وهابیت و افراط گرایان شیعه  ولایت فقیه، عامل عصبانیت وهابیت و افراطیون شیعه  دشمنی وقیحانه با مراجع تقلید در قاموس وهابیت و افراطیون شیعه  انقلاب اسلامی ایران خاری در چشم وهابیت و افراطیون شیعه