شاید به جرات بتوان ادعا کرد که پربسامدترین مفهومی که رهبری در دو سه سال اخیر بر آن تاکید کرده اند مفهوم وحدت اسلامی است. و شاید بتوان گفت که کمترین توجه هم به همین امر شده است! تاکیدها و تکرارهای پیاپی و چندباره آقا نشان از آن است که مایی که مدعیِ تبعیت از ایشان هستیم، گوش شنوایی برای شنیدن این توصیه ها نداشتیم.

 خیلی ها مدعیِ « از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن» هستند! و «ای رهبر آزاده، آماده ایم، آماده» از دهان شان نمی افتد. از یک طرف شنیدن این شعارها امید را در دلهای دلبستگان به انقلاب اسلامی زنده می کند و از طرف دیگر بر زمین ماندن مطالبات موکّد حضرت آقا، امید را در دلها می میراند. مشکل چیست؟ شعار که هست، پس عمل کجاست؟  شاید به جرات بتوان ادعا کرد که پربسامدترین مفهومی که رهبری در دو سه سال اخیر بر آن تاکید کرده اند مفهوم وحدت اسلامی است. و شاید بتوان گفت که کمترین توجه هم به همین امر شده است! تاکیدها و تکرارهای پیاپی و چندباره آقا نشان از آن است که مایی که مدعیِ تبعیت از ایشان هستیم، گوش شنوایی برای شنیدن این توصیه ها نداشتیم.  القصه، نمونه هایی از توصیه هایی که آقا در زمینه وحدت اسلامی به ما کرده اند را می آوریم. هر کسی با عنوان حقیقی یا حقوقی از خودش بپرسد که چقدر در این رابطه کار کرده است و فردای قیامت در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله چه پاسخی خواهد داشت؟  مقابله با هر عامل ضدوحدت  مسلمانها باید با هر عامل مخالفِ وحدت و ضدّ وحدت مقابله بکنند؛ این یک تکلیف بزرگ برای همه ی ما است29 /10 / 92  عدم دامن زدن به کینه ورزی ها  در جلسات نباید کینه ورزى هاى مذهبى را زیاد کرد؛ این را چقدر باید تکرار کرد؟ بارها تکرار کرده ایم؛ بعضى حاضر نیستند [گوش کنند]. 31 / 1 /93  از بین بردن بدبینی ها  حضور نیروهای تکفیری که امروز متأسفانه در برخی از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشان این نیست که بی گناه هان را میکشند، آن هم جنایت است، بزرگ است؛ اما خطر بزرگ این است که دو گروه شیعه و سنی را نسبت به هم بدبین میکنند؛ این خیلی خطر بزرگی است؛ جلوی این بدبینی را باید بگیریم. نه از آن طرف شیعیان خیال کنند که یک گروه آنچنانی که با شیعه این جور رفتار میکند این جبهه ی اهل تسنن است که با اینها مقابله میکند، نه جبهه ی اهل سنت تحت تأثیر حرفهای آنها - آنچه آنها راجع به شیعه میگویند و تهمتهایی که میزنند و آتش افروزی هایی که میکنند - قرار بگیرند. 15 / 12 /92  تاکید روی اشتراکات  روی مشترکات باید تکیه کنند. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان است؛ چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان علمی و چه نخبگان دینی. علمای دنیای اسلام مردم را از تشدید اختلافات فرقه ای و مذهبی برحذر بدارند. دانشمندان دانشگاهی، دانشجویان را توجیه کنند و به آنها تفهیم کنند که امروز مهم ترین مسئله در دنیای اسلام وحدت است. 29 /10 / 92  عدم اهانت به مقدسات یکدیگر  هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش اختلاف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدّسات هر یک از گروه های مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسلامی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسلام و حرام شرعی است. 22 / 7 / 92  ممنوعیت جدال و درشت گویی  تقویت روح اخوّت و همدلی، درس بزرگ حج است. در اینجا حتّی جدال و درشت گویی با دیگران ممنوع است. 22 / 7 / 92  ایجاد ارتباطات حسنه  هرکس چه در محیط سنی و چه در محیط شیعه به همدلی و ارتباطات حسنه و دوستانه بین شیعه و سنی کمک کند. 6 / 1 /79  کنار گذاشتن اختلافات دیرین  شیعه و سنی باید اختلافات دیرین خود را در تعامل روزمره خودشان کنار بگذارند. جنگ و دعوا را کنار بگذارند و مشترکات خود را بچسبند. 6 / 1 /79  نباید بازیچه دشمن شد  من بار دیگر برای صدمین بار، هزارمین بار، از زبان ملت ایران خطاب به همه برادران مسلمان در اکناف عالم عرض می کنم: اتحاد خودتان را حفظ کنید، مبادا بازیچه دست دشمنان مشترکی بشوید که به عنوان قومیت عرب و عجم، به عنوان مذهب شیعه و سنی، به عناوین گوناگون دیگر می خواهند بین شما اختلاف بیندازند. 10 / 7 / 87  به نفوذی بودن متهمش کنید!  خیلی مراقب باشید که نفوذی های دشمن، پرچم های اختلاف را بلند نکنند. هر پرچم اختلافی که بلند شد، شما آن را متهم کنید که نفوذی دشمن است، هرچند خودش نداند. 13 /4 /68  پرهیز از پرداختن به موارد اختلاف آفرین  مسئولان فرهنگی، نویسندگان و علما باید از طرح مسائل اختلاف آفرین و تفرقه افکن بپرهیزند. هم سنی و هم شیعه، همه، باید روی این نقطه اتحاد تکیه کنند. و توقع از علما و زبدگان و نخبگان سیاسی است که خطورات زمان را بفهمند، اهمیت اتحاد مسلمانان را بفهمند و توطئه دشمنان را برای شکستن این اتحاد و همدلی بفهمند. 27 /1/ 85  نگاه برادرانه نه دشمنانه  حجّاج در عرصه ى حج و در میدان این فریضه ى بزرگ اسلامى، به معناى واقعى کلمه برادرانه با هم رفتار کنند؛ به چشم برادر به یکدیگر نگاه کنند، نه به چشم بیگانه، نه به چشم دشمن؛ به چشم کسانى به هم نگاه کنند که به سمت یک هدف در حال حرکتند؛ یک چیز را میجویند؛ بر گرد یک محور حرکت میکنند. 20 /6 / 92  ناطق من الشیطان نباشیم!  امروز هر حنجره اى که به وحدت دنیاى اسلام دعوت کند، حنجره ى الهى است، ناطق من اللّه است. هر حنجره اى و زبانى که ملتهاى مسلمان را، مذاهب اسلامى را، طوایف گوناگون اسلامى را به دشمنى با یکدیگر تحریک کند و عصبیتها را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق من الشیطان است... کسانى که امروز دنیاى اسلام را از اتحاد و یکپارچگى دور میکنند - در حالى که احتیاج به یکپارچگى، امروز بیشتر از همیشه است - اینها به نفع شیاطین کار میکنند، به نفع ابلیسها کار میکنند. 18 /3 /92  محکوم کردن افراطی گری  اگر چنانچه {تندروی ها} به وسیله ى مسلمانها به طور کامل محکوم نشوند و بزرگان علمى و بزرگان روشنفکرى و بزرگان سیاسى وظیفه ى خودشان را در مقابل اینها انجام ندهند، این فتنه ها به اینجاها منحصر نمیماند؛ بلائى به جان جامعه ى اسلامى مى افتد و روزبه روز این آتش توسعه پیدا میکند. باید جلوى این فتنه ها را بگیرند؛ چه از طرق سیاسى، چه از طرق فتواهاى دینى، چه از طرق مقاله هاى روشنگرِ نویسندگان و روشنفکران و نخبگان فکرى و سیاسى در دنیا. 16 / 2 /92  ترسیم نقشه دشمن برای مردم و توجیه آنان  اگر دشمنان بتوانند آتش اختلافات فرقهاى را در یک جائى برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترین کارهاست. باید جلوى این کار را گرفت؛ این هم نمیشود، جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخلاص نخبگان در هر کشورى؛ علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، کسانى که داراى نفوذ و تأثیرند؛ براى مردم تشریح کنند نقشهى دشمن را، و نگاه امیدوارانه ى دشمن را به ایجاد اختلاف بین مردم، بین کشورهاى اسلامى، بین جناحهاى اسلامى، بین سنى و شیعه، بین گرایشهاى مختلف در مذاهب مختلف اسلامى؛ مردم را آگاه کنند. 10 / 11 / 91  دنبال شیعه کردن سایرین نباشیم  ایران به دنبال ایرانى کردن اعراب یا شیعى کردن سایر مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفاع از قرآن و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و احیاء امت اسلامى است. براى انقلاب اسلامى، کمک به مجاهدان اهل سنت سازمانهاى حماس و جهاد و مجاهدان شیعى حزب اللّه و امل، به یک اندازه واجب شرعى است و احساس تکلیف میکند. 14 / 11 /90  دشمن را ناامید کنید  من اصرار دارم که در سراسر کشور، چه آن مناطقى که سنى و شیعه در کنار هم زندگى میکنند، چه آن مناطقى که فقط شیعه اند، یا آن مناطقى که فقط سنى هستند، همه جورى رفتار کنند که دشمن بفهمد در این کشور نمیتواند به بهانه ى اختلاف مذهب، میان مذاهب اسلامى اختلاف ایجاد کند؛ والّا اگر دشمن موفق شد، بدانید به این اکتفاء نمیکند؛ اگر خداى نکرده توانست بین شیعه و سنى جدائى بیندازد، بعد میرود سراغ سنى؛ اگر آنها هم یکپارچه باشند، بین آنها هم اختلاف بیندازد. 25 / 7 /90  همدیگر را آزرده نکنید  مبلّغان شیعه و سنى هم همدیگر را آزرده نکنند. با هم همراهى کنید، همدلى کنید. در موارد اختصاصىِ خودشان، سنى کار خودش را بکند، شیعه کار خودش را بکند. یک موارد مشترکى هم وجود دارد، که با همدیگر کار کنند. این اگر شد، ان شاءاللَّه آن وقت روحانیت پیش خواهد رفت. 20 / 7 /90  پرهیز از بگومگوهای بی مورد  ما ملتهاى مسلمان باید هشیار باشیم. نخبگان کشورهاى اسلامى باید بیدار باشند؛ خودشان را سرگرم بگومگوهاى بى مورد و کم اهمیت نکنند؛ اختلافات مذهبى، اختلافات قومى، اختلافات سلیقه اى و بحثهاى حاشیه اى را وارد نکنند. آنچه که در این منطقه دارد اتفاق مى افتد، عظمتش بیش از این حرفهاست. 9 / 4 /90  دفاع از یکپارچگی مانند ناموس!  این انسجام و یکپارچگى اى که انقلاب به ما داد، باید مثل یک ناموس مقدسى حفظ شود، از آن پاسدارى شود. یکى از مهمترین کارهائى که در جنگ نرمِ دشمن وجود دارد - همیشه وجود داشته، امروز هم وجود دارد - این است که در این اتحاد یک تزلزلى ایجاد کنند، شکاف ایجاد کنند. 19 / 11 / 89  این وحدت آسان به دست نیامده!  این وحدت در ایران، گران به دست آمده است. این ندای وحدت در دنیا، گران جا افتاده است. این را آسان نشکنید! هرکه بشکند خیانت کرده است، هرکه می خواهد باشد. فرقی نمی کند سنی باشد یا شیعه باشد. 14 / 6 /72  خدمت به آمریکا نباید کرد  این جور نباشد که کسی از یک گوشه ای خیال کند دارد از شیعه دفاع می کند و تصور کند دفاع از شیعه به این است که بتواند آتش دشمنی ضدشیعه و غیرشیعه را برانگیزد. این دفاع از شیعه نیست، این دفاع از ولایت نیست. اگر باطنش را بخواهید، دفاع از آمریکاست، دفاع از صهیونیست هاست. 27 / 9 / 87  وحدت تاکتیکی و مصلحتی نیست!  من از قدیم این اعتقاد و تفکر [وحدت اسلامی] را داشتم و دارم و آن را یک مسئله استراتژیک می دانم. یک مسئله تاکتیکی و مصلحتی هم نیست که حالا بگوییم مصلحت ما ایجاب می کند که با مسلمین غیرشیعه ارتباطات داشته باشیم... ما با این انگیزه صحیح مساله وحدت مسلمین را در جمهوری اسلامی یک مساله اساسی قرار داده ایم. 26 / 1 / 69  از دست دشمن غفلت نکنیم  پول نفت فلان کشوری که به نوکری آمریکا و غرب، در میان ملتهای مسلمان شناخته شده و روسیاه است و به استکبار وابستگی دارد، اگر صرف انتشار کتابی در رد تشیع شد، محض رضای خدا و علاقه به تسنن نیست و غرض خبیثی را دنبال می کند. عکس قضیه هم صادق است. اگر دیدیم عواملی در جامعه شیعی، مشغول تحریک و برانگیختن حساسیت نسبت به برادران اهل سنت یا مقدسات آنها هستند، اگر حمل بر کجی سلیقه و بدفهمی نکنیم، باید بدانیم که قطعا دست دشمن است. 5 / 7 / 68  تحریک عواطف مذهبی اهل سنت گناه است  بدانید تحریک عواطف مذهبی برادران اهل سنت کار بسیار خطا و گناه است. این را به عنوان یک اصل بپذیرید. یک نقطه اختلافی وجود دارد. تکیه بر روی این نقاط، شعله ور کردن آتش تعصبات در این نقاط اختلاف، این درست همان چیزی است که امروز سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل دنبالش هستند. 23 /8/ 86  باید محبت به وجود آورد  ما به همه می گوییم که احترام یکدیگر را حفظ کنند و به عقاید و مقدسات هم اهانت نکنند... محبت طرفینی است. بایستی همه با هم کمک کنند تا محبت بوجود بیاید و دشمن نتواند سوءاستفاده کند.19 / 7 /68  خود را از گذشته قیچی کنیم  سالها پیش از انقلاب که با بعضی از برادران اهل سنت صحبت می کردم، به آن ها می گفتم که اگر ما بخواهیم وحدت اسلامی تحقق پیدا کند، باید خودمان را از گذشته جدا و قیچی کنیم... اگر به گذشته برگردیم، دعواست. این قدر بحث و تکذیب و تغلیط و درگیری و خونریزی و این طور چیزها اتفاق افتاده که اگر نگاهی به گذشته بکنیم، باز دعوا خواهد شد. 5 / 10 / 68  پشت سر اهل سنت نماز بخوانیم  این قدر ما روایت در ثواب شرکت در نماز جماعت اهل سنت در زمان ائمه «ع» داریم که روایت دارد که در مسجدالحرام پشت سر اینها نماز بخوانید، مثل اینکه پشت سر پیغمبر نماز خوانده اید... این نمایش وحدت است. عملا وحدت را نشان دهید. 4 / 8 / 88    برای دریافت بروشور اینجا و اینجا کلیک کنید برای دریافت نسخه سیاه و سفید این بروشور به قسمت ضمائم مراجعه کنید