امت اسلام بیش از یک قرن و نیم است که مورد تهاجم نظامی کفار است. تجزیه شدیم، متلاشی شدیم. ما تحقیر شدیم. ما آن امت پیغمبر نیستیم که در دنیا همه جا مظهر قدرت و عزت و اخلاق و معنویت بودند. ما کجا عزیزیم؟ امروز ذلیل تر از مسلمانان در دنیا کیست؟

 ما در چه شرایطی امروز از ضرورت وحدت و بیداری و برادری صحبت می کنیم؟ ما در شرایط امن و راحت و طبیعی نیستیم. امت اسلام بیش از یک قرن و نیم است که مورد تهاجم نظامی کفار است. تجزیه شدیم، متلاشی شدیم. ما تحقیر شدیم. ما آن امت پیغمبر نیستیم که در دنیا همه جا مظهر قدرت و عزت و اخلاق و معنویت بودند.  ما کجا عزیزیم؟ امروز ذلیل تر از مسلمانان در دنیا کیست؟ حاکمان مسلمان ها در اکثر دنیا دست نشانده های کفار هستند. از وقتی که مصر به دست فرانسوی ها، هند به دسته انگلیسی ها، آسیای میانه به دسته روس ها با روش جنگ و خشونت از پیکر اسلام جدا شد. تا جنگ جهانی اول که اروپایی ها بعد از فروپاشی امپراطور عثمانی تقریبا همه کشور های اسلامی را از شمال آفریقا تا هند تکه تکه کردند و بین ارتش های اروپایی تقسیم کردند، هند و افغانستان و عربستان و حجاز و عراق و اردن و فلسطین و مصر و و سودان سهم انگلیس شد. سوریه و لبنان و تونس و مراکش و الجزایر سهم فرانسه شد. ایران بین روس و انگلیس تقسیم شد. لیبی و اتیوپی سهم ایتالیا شد. چچن و تاجیکستان و ازبکستان و قفقاز و آذربایجان سهم روس ها شد. مالزی و اندونزی سهم هلندی ها و بعد فرانسوی ها و بعد انگلیسی ها شد. همه مسلمین به بردگی کفار رفتند. ما امروز برده کفاریم. زنان مسلمان امروز کنیز کفارند. ما عبدیم برای کفار. الان ما در اختیار آنهاییم. آنها برای ما تصمیم می گیرند. امروز آنها دارند درباره احکام بردگان شان که ما باشیم، با هم بحث می کنند!  بعد از جنگ بین الملل دوم که امریکا میراث خوار همه استعمارگران، فرعون بزرگ جهان شده و خودش را ارباب کشورهای عربی و غیرعربی مسلمان می داند، دولت های اکثر کشورهای مسلمان را هر وقت بخواهند می آورند و هروقت بخواهند برمی دارند. دوباره از عراق و فلسطین و افغانستان همه در اشغال دشمن است. و بنابراین این امت نمی تواند امت پیغمبر «ص» باشد. این امت، امت پیغمبر نیست.  قسمتی از فیلم سخنان استاد رحیم پور دانلود