.

 گفتگو در مکتب امام صادق(ع) سخنرانی رحیم پوراذغدی در جمع نخبگان و علما اهل سنت و شیعه در زاهدان لینک دانلود