.

 قسمتی از سخنرانی حجت السلام مبلغی درباره گسترش افراط گرایی در جهان لینک دانلود