کسی که به تعبیر امام خمینی «یک ملت بود برای ملت ما» نمی توانست نسبت به وحدت مسلمین بی تفاوت باشد. شهید بهشتی اما از این منظر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کسی که در مرکز اسلامی هامبورگ وحدت را به معنای واقعی کلمه تحقق بخشیده بود.

 کسی که به تعبیر امام خمینی «یک ملت بود برای ملت ما» نمی توانست نسبت به وحدت مسلمین بی تفاوت باشد. شهید بهشتی اما از این منظر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کسی که در مرکز اسلامی هامبورگ وحدت را به معنای واقعی کلمه تحقق بخشیده بود. مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را درباره وحدت در اندیشه شهید بهشتی تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:   نمی شود به اسم حضرت زهرا «س» وحدت را از بین برد باید شبکه ای از روابط دوستانه با اهل سنت برقرار کرد اختلافات جزئی شیعه و سنی را اصلا اختلاف تلقی نکنیم! گفتاری از شهید بهشتی در باب وحدت در حج