«مدل اسلامگرایی ترکیه» تعبیری است که چند سالی است در فضای علمی و سیاسی زیاد شنیده می شود. پس از بیداری اسلامی نیز اظهارنظرها درباره پیاده سازی مدل ترکیه در سایر کشورها رو به تزاید گذاشت. اما مقصود از این مدل دقیقا چیست؟ آنچه مرحوم اربکان بدان معتقد بود، مدنظر است یا آنچه که حزب عدالت و توسعه بدان عمل می کند؟ آیا اساسا با مدلی واحد به نام «مدل اسلامگرایی ترکیه» مواجه هستیم؟ تطورات اسلامگرایی در ترکیه به چه شکلی بوده است؟ و...

 «مدل اسلامگرایی ترکیه» تعبیری است که چند سالی است در فضای علمی و سیاسی زیاد شنیده می شود. پس از بیداری اسلامی نیز اظهارنظرها درباره پیاده سازی مدل ترکیه در سایر کشورها رو به تزاید گذاشت. اما مقصود از این مدل دقیقا چیست؟ آنچه مرحوم اربکان بدان معتقد بود، مدنظر است یا آنچه که حزب عدالت و توسعه بدان عمل می کند؟ آیا اساسا با مدلی واحد به نام «مدل اسلامگرایی ترکیه» مواجه هستیم؟ تطورات اسلامگرایی در ترکیه به چه شکلی بوده است؟ و...  مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را برای پاسخ به این سوالات تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:     اسلام هراسی در ترکیه، از دیروز تا امروز   مروری بر تحرکات اسلامگرایی در ترکیه و فرجام آن   حزب عدالت و توسعه، از لیبرالیزم تا اسلامگرایی   سیری در اندیشه و عمل سیاسی نجم الدین اربکان