قرآن می فرماید خداوند کعبه را فضیلت داده و زمین را از زیر آن گسترده است، و این روایات با آیات قران معارض است. قاعده در قبول روایت مخالف نبودن آن با قرآن است، و روایات زیادی هم بر این قاعده داریم.

آیت الله شیخ حسین الراضی ترجمه: محمد رحمانیان   ادله قائلین به افضلیت کربلا دو دسته روایات در این زمینه داریم. مجموعه اول افضلیت کربلا قبل شهادت امام حسین علیه السلام را بیان می کند و مجموعه دوم افضلیت کربلا بخاطر وجود جسد شریف امام حسین علیه السلام در آن بیان می کند.  1: روایت مرسله ابی جارود از امام سجاد علیه السلام که میگوید خداوند خلق کرد زمین کربلا را حرم امن و مبارک قبل از خلق کعبه. بررسی: این روایت مرسله است و متن آن هم قابل قبول نیست.چون: الف: چون آفرینش زمین از زیر کعبه شروع شد. ب: کعبه را ملائکه بنا کرده اند و قبل حضرت آدم آن را طواف کرده اند. ج: بر فرض پذیرش روایت، فضیلت کربلا را بر کعبه ثابت نمی کند. مجموعه روایات دوم: روایت عمر بن یزید بیاع سابری از ابا عبد الله علیه السلام: زمین کعبه بخاطر این که کعبه در آن است و مردم به طواف آن می آیند به خود می بالید که خداوند وحی کرد فضیلت آن ست که به زمین کربلا داده شده. اگر خاک کربلا نبود فضیلتی برای تو نبود و اگر نبود آنچه زمین کربلا متضمن آن است تورا خلق نمی کردم. بررسی: الف: این روایت از جهت سند و متن اعتبار ندارد. و اینکه قرآن می فرماید خداوند کعبه را فضیلت داده و زمین را از زیر آن گسترده است، و این روایات با آیات قران معارض است. قاعده در قبول روایت مخالف نبودن آن با قرآن است، و روایات زیادی هم بر این قاعده داریم. امام حسین علیه السلام قیام کرد برای حمایت از دین و در این راه شهید شد. ایشان برای زدودن شبهادت از دین و برگرداندن امت به دین اسلامی محمدی پاک و تطبیق امت با آن قیام کرد تا به آن تمسک کنند. شییخ کلینی و شیخ صدوق به سند صحیح از ابی بصیر از ابا عبدالله روایت می کند که فرمودند: «تا زمانی که کعبه برپاست دین بر پاست.» این صحیحه دلالت دارد که قیام کعبه ولو ظاهرا و نماز و طواف مردم به آن، قیام برای خداست و مظهری از مظاهر قیام دین می باشد.