این مقاله پس از گزارش اجمالى آثار نوشته ‌شده دربارۀ تقریب و دسته‏ بندى آن ها، به جریان‏ شناسى تقریب مى‏ پردازد. برای این منظور نخست از ملاک یک جریان تقریبى سخن رفته است و آنگاه پنج جریان بدین ترتیب معرفى شده‌اند: ۱. مخالفان تقریب، ۲. وحدت سیاسى اجتماعى، ۳. تأکید بر مشترکات و معذور دانستن یکدیگر در موارد اختلافى، ۴. تفسیر خاص از مسئله امامت، و ۵. تأکید بر مشترکات و بازنگرى موارد اختلافى. در هر جریان، مهم‏ترین آثار نوشته شده و شخصیت‏هاى آن از میان شیعه و اهل سنت معرفی شده است.

مهدی مهریزی بسیاری از متفکران و مصلحان مسلمان از سر دلسوزی و خردمندی، و البته عده‌ای نیز از سر مصالح سیاسی، شعار تقریب را سر داده‌اند، از آن سوی، مخالفِت مخالفانِ تقریب نیز از سر اعتقاد و شور دینی است، گرچه گروهی اندک نیز از روی مصالح سیاسی بر طبل تفرقه می‌کوبند. می‌توان این اندیشه‌ها و آثار ناظر به تقریب را در چند جریانِ کلی‌تر دسته‌بندی کرد. این کار می‌تواند ما را در شناخت رویکردی که تقریب را ماندگار و پایدار می‌سازد یاری کند. این مقاله پس از گزارش اجمالى آثار نوشته ‌شده دربارۀ تقریب و دسته‏ بندى آن ها، به جریان‏ شناسى تقریب مى‏ پردازد. برای این منظور نخست از ملاک یک جریان تقریبى سخن رفته است و آنگاه پنج جریان بدین ترتیب معرفى شده‌اند: ۱. مخالفان تقریب، ۲. وحدت سیاسى اجتماعى، ۳. تأکید بر مشترکات و معذور دانستن یکدیگر در موارد اختلافى، ۴. تفسیر خاص از مسئله امامت، و ۵. تأکید بر مشترکات و بازنگرى موارد اختلافى. در هر جریان، مهم‏ترین آثار نوشته شده و شخصیت‏هاى آن از میان شیعه و اهل سنت معرفی شده است.   متن کامل این مقاله را می توانید از قسمت ضمائم دانلود کنید