این باور که بدون همراهی همه مسلمین و رفع همه اختلافات سیاسی، نمی توان به آرمانهای مشترک دست پیدا کرد را کسانی که در وسط میدان هستند به خوبی درک می کنند هر چند تلگرام نشینان متوجه آن نباشند.

تا حرف از تحقق می زنی متهمت می کنند به نفی ارزشها یا عملگرایی تو گویی که آرمانها قرار است فقط در حد حرف باقی بمانند! آرمانی که قابل تحقق نباشد اسمش #خیالات است! از همین روست که حرافان در میان ما بسیارند و عاملان واقعی اندک! البته انصاف آن است که اقدام توأم با حفظ ارزشها آسان نیست. اینکه تصور کنیم می توانیم به آرمان #آزادی_قدس برسیم بدون آنکه دیگر بازیگران را با خودمان همسو سازیم، از مصادیق همان خیالبافی هاست. رهبری انقلاب با درک این مساله، سرکوب جریان اسلامگرا در مصر را محکوم کردند. از جریان مقاومت فلسطین حتی اگر مخالف ما باشد حمایت نمودند. کودتای نافرجام آمریکایی ها در ترکیه را بخاطر توسعه اسلامگرایی در آن کشور دانستند هر چند نسبت به همراهی آنان با آمریکا انتقاد کردند و دهها مصداق دیگر که نشانگر عمق نگاه راهبردی ایشان است. آنانکه فکر می کنند قدس قرار است به دست ما فتح شود و بر روی قبه الصخره، پرچم شیعی نصب گردد را به یاری مردم مظلوم بحرین و نیجریه دعوت می کنم! گر مرد میدان هستید بسم الله! این باور که بدون همراهی همه مسلمین و رفع همه اختلافات سیاسی، نمی توان به آرمانهای مشترک دست پیدا کرد را کسانی که در وسط میدان هستند به خوبی درک می کنند هر چند تلگرام نشینان متوجه آن نباشند. اقدام اخیر #فرهنگسرای_انقلاب تهران در طراحی پوستر 2040 آزادی قدس، گرچه بدون نقد نیست ولی به تحقق آرمانها نزدیک است نه تخیل آنها!