در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
خاطراتی از دیدار اهل سنت ترکیه از ایران

انتقال پیام انقلاب از طریق اهل سنت 
خاطراتی از دیدار اهل سنت ترکیه از ایران

انتقال پیام انقلاب از طریق اهل سنت 

برای تاثیرگذاری در سطح جهان اسلام، باید اول ارتباط موثر برقرار کنیم. دوم اینکه ارتباط ما به انس و عاطفه کشیده بشود. بعد از این است که نوبت پیام رسانی می رسد. بدون این مرحله اول و دوم، پیام رسانی موثر شکل نمی گیرد.

برگزیده,خاطرات وحدت |