در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ساختار تشکیلاتی داعش چگونه است؟

به شکل یک هرم
ساختار تشکیلاتی داعش چگونه است؟

به شکل یک هرم

تشکیلات داعش، از آغاز به شکل هرمی بنا شده و خلیفه در راس آن قرار دارد و به صورت مستقیم، بر شوراهای زیر نظر خود اشراف دارد. خلیفه با مشورت شوراها، به صورت مستقیم روسای هریک از آنها را تعیین می کند و در این امر اختیار تام دارد.

خطوط,سرویس نشریه |