در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ماجرای کومله ای که عضو سپاه شد!

انگار پسرم زنده شده!
ماجرای کومله ای که عضو سپاه شد!

انگار پسرم زنده شده!

گفت: بروید آزادش کنید! گفتند: چرا؟ نمی شود! آن پسر با کومله ها همکاری دارد و برایشان بار برده است. گفت: من به مادرش قول داده ام که آزادش می کنم! به ایشان گفتند: نباید به خاطر گریه و زاری یک مادر، احساساتی تصمیم بگیرید! شهید نصراللهی گفت: اتفاقاً آمد و فحشم داد! از نماز که بیرون آمدم ...

برگزیده,خاطرات وحدت |