در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش تفصیلی «اخوت» از یک انقلاب به سرقت رفته؛

مصر رودرروی تکرار تاریخ!
گزارش تفصیلی «اخوت» از یک انقلاب به سرقت رفته؛

مصر رودرروی تکرار تاریخ!

 «ام الدنیا»، «سرزمین فراعنه»، «قوی ترین جامعه مدنی جهان عرب» و «مهد جنبش های اسلام گرا» هرکدام از این ها می تواند تشریح کننده یک وجه از وجوه مختلف فرهنگ و رویکردهای سیاسی مردم مصر باشد. اما هیچ کدام به تنهایی نشان گر همه مصر نیست.

سرویس نشریه,خطوط |

رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند 

دیکتاتوری ارتش قانونی شد!
رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند

دیکتاتوری ارتش قانونی شد!

رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند و صرفا عرصه را برای مخالفان تنگ تر کرده است. این قانون، راه را برای ژنرال سیسی که با کمک کودتا حکومت انتخابی مردم را سرنگون کرد بازتر می کند.

سرویس نشریه,خطوط |