در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حربه تکفیر و تفسیق و تضلیل بین شیعه و سنی مشترک است!

حربه تکفیر و تفسیق و تضلیل بین شیعه و سنی مشترک است!

تکفیری شیعی و تکفیری سنی یک حقیقت رایج و غیر قابل انکار در بین مسلمانان است. البته مدل این دو تکفیر یک سنان نیست. برخی از عالمان اهل سنت شیعیان را و نه اندیشه تشیع را به خاطر سب و لعن و غلو تکفیر کرده اند و عالمانی از ما از قدیم مبنای فکری و اعتقادی اهل سنت را عامل کفر دانسته اند. ...

سرمقاله |

چه نقاطی شیعه انقلابی و جریان نوسلفی را به هم نزدیک می کند؟

چه نقاطی شیعه انقلابی و جریان نوسلفی را به هم نزدیک می کند؟

ما برای پرهیز از برخورد با اخوانی‌ها و امثالشان می‌توانیم منطق مشترک جهان اسلامی تعریف کنیم؛ یعنی بیرون از نگاه مذهبی و به معنای جهان اسلامی می‌توانیم با این‌ها دادوستد داشته باشیم.

برگزیده,جریان شناسی |