در حال بارگذاری ...

علمای شیعه از مبارزان سنّی حمایت می کنند و به دفاع از حکومت سنّی عثمانی می پردازند. برای انصراف عشایر شیعه از مخالفت با عثمانی رایزنی می کنند و از مسئولین سنی در برابر انگلیسی ها حمایت می کنند. 

بزرگان شیعه هیچ گاه در برابر استعمارگران غربی برادران سنّی خود را تنها نگذاشتند. مثال در این زمینه زیاد است. مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای در این باره تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:

♦ دفاع جانانه علمای شیعه از مبارزان سنی لیبی!

♦ مقابله میرزای شیرازی با توطئه انگلیسی که مدافع شیعیان شده بود!

♦ جزوه: وجوب حفظ دارالاسلام در اندیشه و رفتار سیاسی صاحب عروه

♦ نمونه هایی از سیره وحدت گرایانه علمای شیعه در مبارزه با استعمار

♦ آیت الله خالصی و کشف نقشه انگلیسی ها

مجموعه پوستر حمایت علمای شیعه از مبارزان اهل سنت
نظرات کاربران